Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

STATUTUL asociaţiei „Societatea Romana de Medicina Traditionala Chineza”

Capitolul I. Denumire, forma juridica, scop si obiective
Art. 1 Sub denumirea „Societatea Romana de Medicina Traditionala Chineza (următor denumită SRMTC)” asociaţii semnatari ai contractului de asociere, au decis adoptarea prezentului statut care reglementează modul de organizare şi funcţionare al asociaţiei, în temeiul dispoziţiilor OG nr. 26/2000 cu modificările ulterioare cu privire la asociatii si fundatii.
Art. 2 SRMTC este persoana juridica romana de drept privat, organizată ca asociatie profesionala multidisciplinara cu caracter stiintific si educational, neguvernamentala,apolitica,nonprofit.
Art. 3.
      3.1. La constituire, sediul SRMTC este in strada Aleea Suraia, Nr.5, Bl.31B, Sc.A, Et.5, Ap.33, Sector 3, Bucuresti
    3.2. Sediul SRMTC va putea fi modificat pe baza hotărârii adunării generale ordinare, care este competentă să decidă şi cu privire la constituirea de filiale în Bucureşti sau în alte localităţi din România, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    3.3 Filialele pot fi constituite numai cu minim 50 de membrii.
Art. 4.
    4.1. Durata de functionare a SRMTC este nelimitata.
    4.2. Durata de funcţionare a SRMTC poate fi redusă, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
Art. 5 Scopul SRMTC este sa contribuie la studiul, analiza, raspandirea cat mai larga si la intelegerea principiilor, metodelor si valentelor profilactice si curative ale Medicinei Traditionale Chineze, singura sau integrata cu alte metode terapeutice conventionale si complementare, imbunatatind astfel nivelul de pregatire profesionala al medicilor practicieni, nivelul educational atât al populatiei precum si calitatea şi complexitatea actului terapeutic.
Art. 6. SRMTC are următoarele obiective:
- Ridicarea nivelului profesional si stiintific al cercetatorilor si al practicantilor Medicinei Traditionale Chineze moderne.
- Cresterea accesului la informatiile specifice domeniului Medicinei Traditionale Chineze si al celor conexe.
- Elaborarea, actualizarea si aplicarea programelor privind educatia medicala continua a personalului sanitar care activeaza in domeniul Medicinei Traditionale Chineze si terapiilor complementare acesteia, prin pregatire teoretica si --- practica, in colaborare cu Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar (CNPDS) precum si cu alte institutii de profil.
- Promovarea activităţii de cercetare stiintifica in Medicina Traditionala Chineza moderna.
Elaborarea, impreuna cu CNPDS, Colegiul Medicilor din Romania, Asociatia Medicala Romana precum si cu alte institutii de profil, a criteriilor specifice pentru:
- programele de perfectionare in Medicina Traditionala Chineza si domeniile ei conexe;
- acreditarea periodica a medicilor ce practica Medicina Traditionala Chineza;
- reacreditarea medicilor ce practica Medicina Traditionala Chineza care au intrerupt practica medicala in domeniu pe o perioada mai mare de 5 ani.
Promovarea statutului medicului ce practica Medicina Traditionala Chineza in contextul actual al practicii medicale din Romania si apărarea drepturilor persoanelor implicate in domeniul de activitate al asociaţiei.
Asigurarea consultanţei profesionale, tehnice, legale si de management pentru membrii sai.
Colaborarea cu Colegiul Medicilor din Romania, pentru rezolvarea problemelor de etica si deontologie medicala legate de practicarea Medicinei Traditionale Chineze impreuna cu alte terapii asociate acesteia, veghind la respectarea drepturilor medicilor ce practica Medicina Traditionala Chineza precum şi ale pacienţilor.
Participarea impreuna cu institutiile abilitate, la elaborarea si aplicarea normelor legale care privesc domeniul Medicinei Traditionale Chineze si produselor din Farmacopea Medicinei Traditionale Chineze, în condiţiile legii.
Sustinerea, coordonarea si controlul elaborării, producerii, difuzării si utilizării produselor din Farmacopea Medicinei Traditionale Chineze, simple ori in combinatii, impreuna cu institutiile abilitate ale statului, în condiţiile legii.
Implicarea in elaborarea si aplicarea unor programe teritoriale si nationale de sanatate in domeniul Medicinei Traditionale Chineze, cu scop profilactic si curativ pentru populatie.

Capitolul II. Caile de realizare a scopului si obiectivelor propuse
Art. 5 Caile de realizare a scopului si obiectivelor propuse sunt următoarele:
- colaborarea cu institutii de stat sau private cat si cu persoane implicate in domeniul sau de interes;
- organizarea de manifestari stiintifice cu caracter national si international (mese rotunde, conferinte, simpozioane, congrese, etc.);
- colaborarea colegiala in desfasurarea manifestarilor profesionale similare (Acupunctură, Fitoterapie, Aromoterapie, Acupunctura, Ayurveda, Apiterapie etc.) pe plan national si international;
- organizarea de activitati educationale si informationale adresate personalului sanitar si populatiei;
- sustinerea informationala si/sau materiala a altor institutii sau persoane care lucreaza in domeniul sau de interes;
- editarea de publicatii specifice (reviste, brosuri, prospecte, CD-uri, DVD-uri, etc.).

Capitolul III. Raporturile SRMTC cu alte organizaţii nonprofit şi institutii
Art. 6. SRMTC se poate asocia si afilia cu /la alte persoane juridice de drept public sau privat, din tara sau din strainatate, daca aceasta contribuie la realizarea obiectivelor sale.

Capitolul IV. Membrii SRMTC - drepturi si indatoriri
Art. 7. Poate fi membru al SRMTC orice cetatean roman sau strain care activeaza in domeniul Medicinei Traditionale Chineze si/sau domeniilor ei conexe.
Art. 8. SRMTC se compune din membri titulari, asociaţi si de onoare:
A) Membrii titulari sunt membri cu drepturi depline, au obligatia de a plăti integral cotizaţia stabilită de adunarea generală, ei aleg si pot fi alesi in toate structurile SRMTC; ei pot fi:
- medici care au absolvit cel putin un modul din programul de pregatire in vederea obtinerii atestatului de studii complementare in domeniul Acupuncturii, Medicinei Traditionale Chineze, Fitoterapiei, Apiterapiei si Aromaterapiei;
- medici, cadre medicale medii, farmacisti, biochimisti, biologi, etc. care activeaza in domeniul Medicinei Traditionale Chineze si domeniilor lor conexe.
B) Membri asociaţi, care au dreptul de a participa la adunarile generale, au obligaţia de a plăti o cotizaţie diminuată la 50% din cea stabilită pentru membrii titulari, şi nu pot fi aleşi în structurile de conducere ale SRMTC, în schimb pot alege şi pot fi aleşi în comisiile constituite in anumite domenii de interes, prin hotărârea adunării generale a SRMTC:
- studenti;
- persoane de alte profesii decat cele enumerate la al. 1) pct. b) care sunt interesate de Medicinei Traditonale Chineze sau de domeniile conexe acesteia;.
C) Membri de onoare : pot fi desemnaţi cu consimţământul acestora, de adunarea generală a SRMTC, la propunerea Consiliului director, dintre persoanele care s-au evidentiat, prin merite deosebite, recunoscute pe plan national si/sau international, pentru activitatea in domeniul Medicinei Traditonale Chineze, având aceleasi drepturi cu ale membrilor titulari, fara a fi insa obligaţi la plata cotizatiei.
Art. 9. Dobândirea calităţii de membru SRMTC
    9.1. Dobândirea calităţii de membru titular sau asociat, se realizează prin completarea cererii de adeziune însoţită de actele menţionate în aceasta, adresată Consiliului Director al S.R.MTC.
    9.2. La primirea cererii, Consiliul Director are obligaţia discutării acesteia şi comunicării deciziei sale solicitantului, în termen de 60 de zile de la înregistrare.
    9.3. În cazul admiterii cererii, solicitantul are obligaţia achitării cotizaţiei anuale, calculată proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.
    9.4. În cazul respingerii cererii, solicitantul se poate adresa adunării generale a SRMTC, care va dezbate cererea în prima sa reuniune.
    9.5. Stipulaţiile pct. 9.4. sunt aplicabile şi în situaţia în care Consiliul Director nu poate adopta o decizie din cauza neîntrunirii majorităţii statutare, caz în care are obligaţia de a înainta cererea spre soluţionare primei Adunării Generale a SRMTC.
    9.6. Dobândirea calităţii de membru va fi supusă ratificării primei Adunări Generale a SRMTC., ocazie cu care se va reactualiza şi lista membrilor, pe categorii.
Art. 10. SRMTC. va tine evidenta tuturor membrilor sai la nivel central. Lista membrilor este un document de baza al S.R.MTC.
Art. 11. Membrii SRMTC au dreptul sa:
- Participe la adunarile generale;
- Participe la orice actiune a SRMTC conform statutului individual de membru;
- Aleagă şi să fie aleşi in comisiile de specialitate ale SRMTC.;
- Membrii titulari si membrii onorifici pot alege si pot fi aleşi în structurile de conducere şi de control ale SRMTC si pot fi desemnati sa conduca filialele sau sucursalele teritoriale ale SRMTC.
- Beneficieze de baza de documentare a SRMTC;
- Sa publice în publicatiile Societatii lucrari stiintifice din domeniul Medicinei Traditonale Chineze sau domenii conexe, rod al experientei si cercetarii personale sau al colectivelor in care lucreaza.
- Sa faca propuneri pentru programele SRMTC. si orice alte propuneri care ar putea fi utile desfasurarii activitatii SRMTC.
Art. 12. Membrii SRMTC au obligaţia sa:
- Respecte prevederile prezentului statut;
- Activeze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor SRMTC ;
- Participe la actiunile initiate si organizate de SRMTC. ;
- Să duca la îndeplinire misiunile încredinţate în calitate de membru al organelor de conducere, de control sau al comisiilor de specialitate ale SRMTC;
- Sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia stabilita de Adunarea Generala.
Art. 13
    13.1. Calitatea de membru al SRMTC se poate pierde astfel:
     - Prin renuntare voluntară efectuată prin depunerea unei cereri în acest sens adresată Consiliului Director ;
     - Prin excludere hotărâtă de Consiliul Director, pentru urmatoarele motive:
        b.1. pentru nerespectarea statutului si a reglementarilor interne ale SRMTC;
        b.2. abateri grave de la etica si deontologia medicala, sau alte fapte care sunt incompatibile cu calitatea de medic, farmacist, biochimist, biolog, etc.;
        b.3. – in cazul creerii de prejudicii morale, financiare si de imagine a societatii prin denigrarea acesteia:
        b.4. dacă se acţionează în detrimentul societăţii şi în favoarea altor organizaţii, cu consecinţa afectării bunului mers al activităţii;
        b.5. pentru neplata cotizaţiei timp de 1 an;
     - Prin deces.
    13.2. În toate cazurile prevăzute la art. 13.1. pct. a şi b, Consiliul Director are obligaţia comunicării deciziei privitoare la pierderea calităţii de membru persoanei în cauză, şi prezentării situaţiei reactualizate membrilor Adunării Generale, în prima sa reuniune.
    13.3. Împotriva deciziei de excludere adoptată de Consiliul Director, persoana în cauză poate adresa Adunării Generale o contestaţie ce va fi pusă în dezbatere şi soluţionată cu ocazia primei reuniuni.
    13.4. Împotriva hotărârii adoptată de Adunarea Generală în soluţionarea contestaţiei prevăzută la pct. 13.3., persoana în cauză se poate adresa potrivit legii, instanţei judecătoreşti competente.

Capitolul III. Organele de conducere a SRMTC, modul de funcţionare şi competenţele acestora
Art. 14 Adunarea Generală
    14.1. Adunarea Generală a SRMTC, este organul suprem de conducere, şi până când numărul membrilor cotizanţi nu depăşeşte 100 de persoane, este formată din totalitatea acestora.
    14.2. Dacă numărul membrilor cotizanţi prevăzut la pct. 14.1. este depăşit, prima reuniune a adunării generale ce va avea loc, va stabili pentru viitor, criteriile şi norma de repezentare.
Art. 15 Convocarea Adunării Generale
    15.1. Adunarea Generală este convocată de preşedinte pe baza decizei Consiliului Director, odată pe an potrivit legii în reuniuni ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în reuniuni extraordinare.
    15.2. Convocarea adunării generale se face cu 30 de zile înaintea datei fixate prin scrisoare recomandata ce va cuprinde locul desfăşurării, ora şi ordinea de zi precum si data celei de-a doua convocări, urmând a fi comunicată tuturor membrilor şi afişată la sediile şi birourile S.R.MTC.
Art. 16 Majoritate de prezenţă şi vot pentru Adunarea Generală ordinară
    16.1. Adunarea Generală ordinară se întruneşte valabil la prima convocare, în prezenţa a 50% din numărul membrilor titulari şi onorifici şi adoptă hotărârile cu 51% din numărul membrilor prezenţi sau reprezentanţi.
    16.2. La a doua convocare, reuniunea se întruneşte şi deliberează valabil în prezenţa oricărui număr din membrii titulari cu drept de vot, şi adopta hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi sau reprezentaţi.
    16.3. Membrii SRMTC pot fi reprezentaţi în adunarea generală numai prin alţi membri care fac parte din aceeaşi categorie cu cel care a dat mandat de reprezentare.
    16.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor organelor de conducere şi control, precum şi a comisiilor de specialitate, precum şi pentru revocarea acestora şi descărcarea de gestiune.
Art. 17 Competenţele adunării generale ordinare
    17.1. Adunarea generală ordinară are următoarele competenţe:
     - Stabileşte numărul, alege şi revocă membrii celorlalte organe de conducere şi control, respectiv Consiliul Director, Comisia de cenzori, Preşedintele şi Vicepreşedinţii precum şi competenţele acestora;
     - Aprobă situaţiile financiare ale anului financiar încheiat, precum şi raportul de activitate al Consiliului Director, al Comisiei de cenzori şi al comisiilor de specialitate;
     - Descarcă de gestiune membrii Consiliului Director;
     - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar în curs;
     - Aprobă programul de activitate pentru anul în curs, pe baza propunerii Consiliului Director;
     - Aprobă pe baza propunerii Consiliului Director, organigrama SRMTC.;
     - Aprobă valoarea anuală a cotizaţiei şi când este cazul, a taxei de înscriere;
     - Aprobă înfiinţarea de filiale teritoriale şi condiţiile înregistrării acestora potrivit legii, stabilind până la înfiinţare şi condiţiile de susţinere financiară a formalităţilor de înregistrare;
     - Aprobă înfiinţarea de sucursale şi condiţiile de funţionare a acestora;
     - Aprobă înfiinţarea, domeniul de activitate, numărul membrilor si modul de lucru al comisiilor de specialitate, pe baza propunerii Consiliului Director;
     - Alege membrii comisiilor de specialitate, pe baza propunerii celor prezenţi la reuniune;
     - Aprobă modificarea statutului SRMTC.;
     - Pune în discuţie contestaţiile formulate în cazul excluderii unor membri şi discută primirea membrilor dacă o decizie în acest sens nu a putut fi adoptată în Consiliul Director;
     - Are orice alte competenţe prevăzute de lege şi discută orice alte probleme de interes care figurează pe ordinea de zi cuprinsă în convocare.
Art. 18 - Adunarea generală extraordinară
    18.1. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de Preşedinte, pe baza decizei Consiliului Director, la solicitarea scrisă a cel puţin 1/3 din totalul membrilor contizanţi ai SRMTC, sau la solicitarea scrisă a unei filiale teritoriale daca a fost înfiinţată.
    18.2. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face potrivit stipulaţiilor art. 15.2.
    18.3. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte valabil şi adoptă hotărâri la prima şi a doua convocare, în condiţiile art. 16.
    18.4. Membrii S.R.MTC. pot fi reprezentaţi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 16.3.
Art. 19 – Reguli comune privitoare la adunările generale
    19.1. Conducerea reuniunilor este asigurata de preşedinte, ajutat de un prezidiu format din vice-preşedinţi, preşedintele comisiei de cenzori şi Secretarul General.
    19.2. Hotărârile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
    19.3. Împotriva hotărârilor adunării generale contrare legii sau statului, oricare membru al SRMTC. care nu a participat la reunine sau a participat dar a votat împotriva unei hotărâri care a fost însă adoptată iar poziţia sa a fost consemnata in scris, poate cere instanţelor judecătoreşti competente anularea hotărârii.
    19.4. Dezbaterile si hotărârile Adunărilor Generale vor fi consemnate intr-un proces verbal care va fi redactat de secretariatul SRMTC. si va fi semnat de Preşedintele Consiliului Director, preşedintele comisiei de cenzori şi secretarul general.
    19.5. Dacă prin procesul verbal se aduc modificări actelor de înfiinţare a SRMTC., acesta împreună cu actul adiţional la statut şi actul constitutiv, vor fi înregistrate potrivit legii, la instanţa judecătorească competentă.
Art. 20 Consiliul director
    20.1. Consiliul Director este ales şi revocat de adunarea generală ordinară, este format dintr-un număr impar de membri stabilit la numire, este ales din rândul membrilor titulari ai S.R.MTC. pentru mandate de câte 4 ani, şi este condus de Preşedinte.
    20.2. Consiliul Director asigură conducerea SRMTC între reuniunile adunărilor generale ordinare, şi are următoarele competenţe:
     - Aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
     - După numire îşi adoptă cu 51% din numărul membrilor, propriul regulament de funţionare;
     - Decide cu privire la modificarea sediului social şi a sediilor sucursalelor şi filialelor până la înfiinţarea acestora;
     - Întocmeşte raportul anual de activitate şi asigură întocmirea situaţiilor financiare;
     - Pregăteşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli precum şi programul de activitate;
     - Aprobă cererile de adeziune înregistrate;
     - Asigură colectarea cotizaţiilor şi a taxelor de înscriere;
     - Stabileşte data şi ordinea de zi a adunărilor generale;
     - Stabileşte domeniile de responsabilitate ale vicepreşedinţilor;
     - Propune adunării generale înfiinţarea de filiale/sucursale/comisii de specialitate;
     - Colaborează cu comisia de cenzori şi cu Secretariatul general;
     - Asigură gestiunea fondurilor SRMTC;
     - Se ocupa de editarea publicatiilor SRMTC.
     - aproba programul manifestarilor stiintifice ale SRMTC.
     - aprobă afilierea la organizaţii similare din ţară sau din străinătate;
     - asigură coordonarea şi susţinerea activităţii Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi Secretariatului General;
     - are orice alte competenţe rezultate din lege sau delegate de adunarea generală a SRMTC.
Art. 21. Preşedintele SRMTC.
    21.1. Preşedintele SRMTC. este ales şi revocat de Adunarea Generală ordinară, din rândul membrilor titlari sau onorifici, pentru mandate de 4 ani.
    21.2. Preşedintele SRMTC are următoarele competenţe:
     - reprezintă SRMTC. în relaţiile cu terţii;
     - convoacă adunarea generală în condiţiile prezentului statut;
     - conduce lucrările adunărilor generale;
     - are drept de semnătură în conturile deschise la bănci pe numele SRMTC;
     - da mandat scris de reprezentare, unor membrii sau a unor terţi pentru a reprezenta SRMTC atunci când consideră necesar;
     - are orice alte atribuţii şi competenţe cuprinse în prezentul statut, stabilite de Adunarea Generală ori Consiliul Director sau prevăzute de lege.
Art. 22 Vicepreşedintele/vicepreşedinţii
    22.1. Adunarea generală poate alege unul sau mai mulţi vicepreşedinţi din rândul membrilor titulari sau onorifici, pentru acelaşi mandat cu al preşedintelui.
    22.2. Domeniile de responsabilitate ale fiecărui vicepreşedinte sunt stabilite de Consiliul Director, în prima sa şedinţă după numire.
    22.3. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
reprezintă SRMTC în lipsa Preşedintelui, potrivit domeniului alocat fiecăruia de către Consiliul Director;
coordonează după înfiinţarea acestora, comisiile de specialitate în domeniul propriu de coordonare;
au orice alte atribuţii de coordonare si reprezentate delegate de Preşedinte sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 23 Controlul gestiunii SRMTC.
    23.1. După înfiinţare, controlul gestiunii fondurilor SRMTC este asigurat de un cenzor.
    23.2 Alegerea unei comisii de cenzori formată din trei membri din care doi sunt membri titulari ai SRMTC iar unul trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, este obligatorie dacă numărul membrilor SRMTC înregistraţi până la o adunare generală, depăşeşte 100.
    23.3. Când se înfiinţează, Comisia de cenzori este aleasă şi revocată de adunarea generală ordinară, pentru mandate de câte 3 ani, şi este condusă de un Preşedinte.
    23.4. Cenzorul/Comisia de Cenzori, dacă este aleasă, are următoarele competenţe:
     - desemnează din rândul membrilor săi Preşedintele comisiei de cenzori când a fost aleasă o comisie de cenzori;
     - verifică modul în care este administrat şi gestionat patrimoniul SRMTC;
     - întocmeşte rapoarte de verificare periodice şi le prezintă Consiliului Director;
     - întocmeşte raportul anual asupra conturilor SRMTC şi îl prezintă Adunării Generale ordinare;
     - poate fi invitat şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
     - dupa numire, îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl comunică Consiliului Director (când controlul este asigurat de o Comisie de cenzori);
     - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 24 Secretariatul General
    24.1. Între reuniunile Consiliului Director, activitatea curentă a SRMTC poate fi condusă de un Secretariat General, care desfăşoară activitate permanentă, remunerată, şi este format din persoane salariate care pot să nu fie membrii ai SRMTC.
    24.2. Secretariatul general este condus de un Secretar General salariat, angajat de preşedinte cu aprobarea Consiliului Director.
    24.3. Secretarul General are următoarele atribuţii:
     - asigură punerea in executare a hotararilor adunarii generale si a deciziilor Consiliului Director;
     - asigură conducerea curentă, operativă şi permanentă a întregii activităţi a SRMTC;
     - urmăreşte respectarea şi realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii aprobat de Adunarea Generala;
     - organizează reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
conduce, controlează si îndrumă activitatea personalului angajat;
     - are orice atribuţii stabilite de Consiliul Director în fişa postului.
Art. 25 Clauze finale
    25.1 Adunarea generală poate decide înfiinţarea unor filiale sau sucursale teritoriale, potrivit legii, dacă numărul membrilor dintr-un oraş capitală de judeţ este mai mare de 50 de membri titulari.
    25.2. SRMTC poate fi dizolvata prin hotararea Adunarii Generale adoptată cu votul a 3/4 dintre membrii titulari, sau în temeiul unei dispoziţii legale sau a unei hotărâri judecătoreşti.
    25.3. In cazul dizolvării SRMTC, cu ocazia lichidării, se va decide şi destinaţia bunurilor ce formează patrimoniul SRMTC.
    25.4. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materia asociaţiilor de drept privat precum şi cu cele privitoare la exercitarea profesiei de către membrii titulari şi membrii asociaţi.

Adoptat azi, data de 24.11.2008, în baza actului constitutiv semnat de membrii fondatori prin mandat.

Membrii fondatori,
ANGELA SANDA TUDOR personal si prin mandat pentru
PATRU REGHINA EVA
MINDRESCU DORIN
ORODAN MIHAELA
GHEORGHE EMILIA FIBIA personal
BADESCU GABRIELA personal

office@srmtc.ro

Sediul Stiintific

Clinica „Tai Chi Medical”
Clinica „Tai Chi Medical”
Strada Ion Heliade Radulescu
Str. Ion Heliade Radulescu,
Nr. 19–21, Cod 130038
Nr. 19–21, Cod 130038
TargovisteJud.Dambovița
Targoviste, Jud.Dambovița

Program secretariat

Luni-Vineri
Luni - Vineri
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00